Hình sự - Dân sự
Đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 148/2015/TT-BTC quy đinh về nội dung và mức chi thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Theo đó, việc chi hỗ trợ cho hoạt động đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, được quy định như sau: Thuê nhân công, phông, bạt và thuê khác (nếu có): Mức chi theo giá thuê thực tế tại địa phương; Mua vật dụng, găng tay, cồn, rượu và chi khác (nếu có): Mức chi theo giá mua thực tế tại địa phương; Thuê người trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong trường hợp cơ sở giám định gen không cử người tham gia: Mức chi theo thỏa thuận giữa cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội với người được thuê lấy mẫu trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao; Chi chế độ công tác phí cho thành viên trong đoàn đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài chế độ công tác phí, trong những ngày đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 15 ngày/đợt đi; Số lượng, thành phần thành viên đoàn đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ do thủ trưởng cơ quan lao động – thương binh và xã hội quyết định.

Hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin được mời đi cùng đoàn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (nếu có), tối đa 2 thân nhân/liệt sĩ còn thiếu thông tin: Hỗ trợ một lần 500.000 đồng/người; Trường hợp thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin tự túc phương tiện giao thông được hỗ trợ một lần tiền tàu xe theo mức như sau: khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú đến nơi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ dưới 500km là 500.000 đồng/người; từ 500km trở lên là 1.000.000 đồng/người;

Chi chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin để thực hiện phân tích gen: Mức chi theo chi phí thực tế phát sinh. Trường hợp thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng trực tiếp mang mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin được hỗ trợ một lần và tiền tàu xe (hỗ trợ 1 người). Chi thuê bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin ở dạng thô trong thời gian chờ giám định gen tại các đơn vị giám định gen.

Chi giám định gen hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, bao gồm: Trường hợp thực hiện giám định gen trong lĩnh vực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin có cùng nội dung công việc, quy trình thực hiện như trong lĩnh vực giám định tư pháp thì áp dụng mức thu theo quy định của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y và văn bản sửa đổi, bổ sung. Trường hợp thực hiện giám định gen trong lĩnh vực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin có nội dung công việc, quy trình thực hiện đặc thù khác với giám định trong lĩnh vực tư pháp: Căn cứ định mức kinh tế – kỹ thuật của bộ, ngành ban hành, các đơn vị trực tiếp giám định xây dựng phương án giá gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định để gửi Bộ Tài chính xem xét, quyết định giá đặt hàng làm cơ sở ký hợp đồng đặt hàng.

Chi cho người xác minh thông tin, bao gồm: Chi tiền công tác phí, mức chi thực hiện theo quy định; Bồi dưỡng người đi xác minh thông tin ngoài chế độ công tác phí 100.000 đồng/người/ngày. Chi bồi dưỡng cho người cung cấp thông tin 2.000.000 đồng/đối với một thông tin được xác minh chính xác về hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, không phụ thuộc số lượng hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chi cho tổ chức, cá nhân trong việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp chứng thực: Căn cứ vào nội dung và mức chi quy định tại thông tư này, Cục Người có công – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán chi tiết và ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân đi xác nhận danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Việc thanh lý và quyết toán hợp đồng trên cơ sở cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chi hoàn thiện mộ (cả bia) sau khi kết thúc việc xác định thông tin về hài cốt liệt sĩ trong trường hợp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ: Mức hỗ trợ tối đa 1.750.000 đồng/mộ (đã bao gồm xây tạm vỏ mộ sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để thực hiện giám định gen).

Chi tổ chức lễ công bố trả kết quả danh tính hài cốt liệt sĩ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức: Chi tổ chức lễ công bố; Chi hỗ trợ tiền tàu xe đối với thân nhân liệt sĩ đi nhận kết quả giám định gen (tối đa 2 người): Trường hợp đi bằng phương tiện giao thông công cộng: Mức chi theo giá vé phương tiện vận chuyển hành khách công cộng; Trường hợp tự túc hoặc thuê phương tiện đi nhận kết quả giám định gen thì hỗ trợ tiền tàu xe từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến nơi tổ chức lễ công bố trả kết quả danh tính hài cốt liệt sĩ. Chi hỗ trợ tiền ăn (kể cả ngày đi và ngày về) đối với thân nhân liệt sĩ đến nhận kết quả giám định gen (tối đa 2 người): Mức chi tối đa 150.000 đồng/người/ngày; Trường hợp thân nhân liệt sĩ đi nhận từ hai kết quả giám định gen trở lên tại cùng một nơi tổ chức lễ công bố thì mức hỗ trợ được tính như đi nhận một kết quả giám định gen.

P.V


Tin cùng chuyên mục